Google+ Followers

воскресенье, 21 мая 2017 г.

Агафоклия Свентная. Благочинный Николай Мороз. Койданава. "Кальвіна". 2017.


    В 1676 г. казаками под руководством Ерофея Могилёва на месте впадения реки Тунки в Иркут был основан Тункинский острог, позднее, после наводнения, он был перенесен на высокий берег Иркута. В XIX веке Тунка служила местом ссылки политических преступников, в том числе католических священников, сосланных за участие в восстания 1863-1863 гг. на землях былой Речи Посполитой.
    Вместе с католическими священниками в Тунке отбывал ссылку и православный священник из Минской губернии Российской империи Николай Яковлевич Морозов (Мороз).
    Капуцин Вацлав Новаковский, отбывший ссылку в Тунке, считает, что Николая Мороза впоследствии выслали в Якутскую область.    «Кроме выше перечисленных, принадлежащих к католическому духовенству, в Тунке еще как политические преступники, по тому же самому польскому делу 1863. г., были и православные священники:
    1. Мороз Николай, благочинный (то есть dziekan) из Минской губернии, из Tунки был проведен в Якутскую губернию в глубь Сибири. 2. Дыминский Феодосий, монах из Супрасльского монастыря». /Wspomnienie o duchowieństwie polskiém znajdującém się na wygnaniu w Syberyi w Tunce przez E. z S. Poznań. 1875. 58./
    Ксендз Юзефат Жыскар (Агасфер), служивший в иркутском костеле, поправляет Новаковского, в том, что Мороз был переведен в Иркутскую губернию, а не в Якутскую область.


    «Николай, сын Иакова Морозов, из православных священнослужителей, Минской губ., 45 лет, осужден приговором Виленского окружного суда за распространение среди своих прихожан брошюр побуждающих народ к восстанию». /X. Ahasfer.  Tunka. Opowiadanie o wsi Tunka, gdzie było na wygnaniu przeszło 150-ciu księży oparte na wspomnieniach naocznych świadków i odnośnych dokumentach. Warszawa. 1929. S. 10./

    «Николай Мороз, благочинный (декан), происходящий из Минской губ., из Tунки, был переведен в Иркутскую губ., в глубь Сибири. Феодосий Дыминский, монах, из Супрасльского монастыря». /X. Ahasfer.  Tunka. Opowiadanie o wsi Tunka, gdzie było na wygnaniu przeszło 150-ciu księży oparte na wspomnieniach naocznych świadków i odnośnych dokumentach. Warszawa. 1929. S. 179./
                    Losy duchownych zesłanych do syberyjskiej Tunki w okolicach Bajkału
                                                                             (1866-1901)
    2 bazylianów pozostało na Syberii, (jeden w klasztorze prawosławnym w Irkucku, drugiego zesłano do Jakucji).
    «2 базилиана осталось в Сибири, (один в православном монастыре в Иркутске, второго сослали в Якутию)». /Dr hab. Zbigniew Niebelski, prof. KUL jest kierownikiem I Katedry Historii Nowożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz zastępcą sekretarza Komisji Historycznej Oddziału PAN w Lublinie. Referat został wygłoszony 29.03.2006 r. na posiedzeniu Komisji w siedzibie lubelskiego Oddziału PAN./

    Литература:
*    Wspomnienie o duchowieństwie polskiém znajdującém się na wygnaniu w Syberyi w Tunce przez E. z S. Poznań. 1875. 58.
*    Janik M.  Dzieje polaków na Syberji z 23 ilustracjami. Kraków. 1928. S. 341, 460.
*    X. Ahasfer.  Tunka. Opowiadanie o wsi Tunka, gdzie było na wygnaniu przeszło 150-ciu księży oparte na wspomnieniach naocznych świadków i odnośnych dokumentach. Warszawa. 1929. S. 10, 179.
    Агафоклия Свентная,
    Койданава
Отправить комментарий